Kodukord

*Alpakadele ja kodulindudele toidu kaasa võtmine ja toitmine RANGELT KEELATUD. Seda tohib teha üksnes omanike poolt antava toiduga ja juuresolekul.
*Paluküla Mäe territooriumil viibivad kliendid on kohustatud täitma ja kinni pidama kehtestetud reeglitest.
*Klient peab hoolitsema selle eest, et tema poolt üritusele kutsutud või lubatud isikud täidavad kehtestetud kodukorra nõudeid.Üritusele kutsutud isikute käitumise ja tagajärgede eest vastutab klient.
*Külalisi võetakse vastu eeelnevalt kokkulepitud päeval ja ajal.Territoorium peab olema vabastatud kokkulepitud lahkumise ajaks ning vastutava isiku poolt kontrollitud ja üle antud peremehele või perenaisele.
*Mäe talu territooriumil tuleb käituda tavapäraste viisakusnõuete ja heade kommete kohaselt.
*Mäe talu varasse tuleb suhtuda heaperemehelikult.
*Igasugune tegevus Mäe talu territooriumil peab olema ohutu seal olevatele ja ümberkaudsetele inimestele ja varale ning keskkonnale.
*Prahi mahaviskamine on keelatud. Klient koristab enda ja tema külaliste järelt tekkinud prügi. Enda poolt kaasa toodud pakendid,taara, toidu jms samuti abivahendid ürituse läbiviimiseks kohustub klient paigutama vastavasse prügikonteinerisse.
*Mäe talu asub looduslikus keskkonnas, kus klient peab arvestema, et häirida võivad looduses vabalt liikuvad putukad,linnud ja loomad.
*Mäe talu ei vastuta looduslikest tingimustest tulenevate võimalike ebameeldivuste eest.
*Kliendid peavad arvestama, et suur osa ehitistest on valmistatud naturaalsest puidust, millega seoses kaasneb oht saada pinde.
*Klient vastutab 100% enda ja kutsutud või lubatud külaliste ohutuse ja turvalisuse eest üritusel.
*Mäe talu ja selle omanikud ega selle töötajad ei vastuta külastajate võimalike õnnetusjuhtumite eest.
*Külastaja kes on haige ei tohi Mäe talu territooriumile tulla.
*Narkootikumid ja narkojoove on keelatud Mäe talu territooriumil.
*Väärtuslikud esemed palume võimalusel jätta koju või paigutada need enda jaoks turvalisse kohta.
*Mäe talu ei oma vastutust kadunud esemete eest. Juhul kui midagi kaotatud leitakse antakse see üle kliendile, kes tagastab selle omanikule.
*Alkoholi tarbimine mõistlikult on lubatud (taluelanike, loomi ja ümbritsevaid inimesi häirimata).
*Klient vastutab tuleohutus nõuete järgimise eest.
*Grilli kasutamine, lõkke tegemine, küünalde põletamine ning suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades ja tingimustel.
*Mootorsõidukiga on lubatud sõita ja parkida üksnes selleks ettenähtud (näidatud) kohas.
*Ilutulestiku kasutamine on kokkuleppel.
*Tuli-külmrelvade toimetamine on Mäe talu territooriumile keelatud.
*Lemmikloomade toimetamine (kaasa võtmine) Mäe talu territooriumile on lubatud üksnes omanike eelneva kooskõlastuse olemasolul.
*Looma omanik või saatja kohustub hoolitsema selle eest, et loom ei ohustaks ega häiriks Mäe talu territooriumil ning ümbruskonnas viibivaid inimesi, linde ja loomi ning ei kahjustaks territooriumil olevat vara samuti koristama looma poolt tekitatud mustuse.
*Alates 23.00-st – 07.00-ni on keelatud tekitada kestvat või korduvalt teisi isikuid oluliselt häirivat müra.
*Kahju tekkimisel Mäe talule peab klient hüvitama kahju vastavalt omanike poolt esitatud arvele.
*Kodukorra nõuete mittetäitmise ehk rikkumisel on Mäe talu omanikel kodukorda rikkunud isikud eemaldada Mäe talu territooriumilt ja takistada nende naasmist. Samuti on omanikel õigus nõuda kliendilt, et klient aitaks kaasa kodukorda rikkunud isiku/te tuvastamisele ja rikkumise/te lõpetamisele. Kui klient ei rakenda meetmeid rikkumise/te lõpetamiseks on omanikel õigus lõpetada üritus ning nõuda kliendi ja kõigi temaga seotud isikute kohest lahkumist Mäe talu territooriumilt.
*Ihuvajaduste rahuldamine selleks mitteettenähtud kohtadesse on keelatud. Õuealal on selleks välitualett.

NB! Jätame omale õiguse kasutada külastajate poolt saadetud või interneti üles laetud pilte!

Õnnetuse vältimiseks:

MÄNGIME TURVALISELT!

*liumäest ülesminek keelatud, tuleb kasutada selleks ettenähtud treppi.
*Külakiigel kiikudes hoida jalad kiigel, mitte üle ääre (rippuvas asendis).
*Külakiigel kiikudes on mõistlik korraga olla 4 täiskasvanut või kuni 10 last.
*Ülejäänud kiiged on mõeldud lastele, kuid täiskasvanud võivad kasutada mõistlikuse piires.
*Trepil,vaateplatvormil,piraadilaeval,redelil ja teistes kohtades liikudes arvestada teistega,mitte tõugata,mööda trügida ega muul ohtlikul viisil teisi ohtu seada ja kahju tekitada.
*Ehitiste turvapiirded ei ole mõeldud üles ronimiseks ega nendel kõõlumiseks.
*Püstkojas lõkke tegemisel tuleb arvestada tuleohutusega ja sinna ei ole lubatud teha suurt lõket.Lõkke tegemisel tohib kasutada Mäe talu omanike poolt toodud puid (keelatud on ise hankida ümbritsevast keskkonnast lõkkematerjali ning põletada olmeprügi).​

icon-1-a.png

Meist

Paluküla Mäe Talu on hubane pesa Raplamaal, mis on koduks alpakadele, jänestele, kanadele ja paljudele teistele vahvatele loomadele!
icon-2-a.png

Aadress

Lelle-Vahastu, Paluküla 79019 Rapla maakondEstonia
icon-3-a.png

Kontakt

Perenaine Berit +372 53840076 Peremees Kaido +372 5211249Email: info@maetalu.ee

Paluküla Mäe Puhkekeskus OÜ | EE412200221050337269